Regulamin Brzeskich Dni Fantastyki 2019

BRZESKIE DNI FANTASTYKI 2019 – REGULAMIN

 1. Każdy uczestnik Brzeskich Dni Fantastyki 2019 (zwanego dalej BDF’em) otrzymując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuję się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w BDFie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Fantastyka Qultura Historia (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu BDFu bez zwrotu ewentualnych kosztów.
 4. Regulamin jest dostępny:
  • na stronie internetowej www.brzeskiednifantastyki.pl,
  • w punktach akredytacji,
 5. BDF odbywa się na terenie Zamku Piastów Śląskich przy placu Zamkowym 1 w Brzegu, Amfiteatru Miejskiego przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu oraz Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu, w dniu 24 sierpnia 2019r. oraz w niezależnych lokacjach miasta Brzeg, w których odbywać się będą wydarzenia towarzyszące BDFu.
 6. Na terenie BDFu uczestnicy mogą przebywać w następujących godzinach:
  • Zamek Piastów Śląskich: w sobotę od godziny 10:00 do godz. 20:00, jeśli informacja umieszczona w punkcie akredytacji nie stanowi inaczej;
  • Amfiteatr Miejski: w sobotę od godziny 10:00 do godz. 23:30, jeśli informacja umieszczona w punkcie akredytacji nie stanowi inaczej;
  • Filia nr 9 MBP: w sobotę od godziny 10:00 do godz. 23:30, jeśli informacja umieszczona w punkcie akredytacji nie stanowi inaczej;
 7. Właściciele wejściówek mogą przebywać na terenie BDFu do zakończenia konwentu.
 8. Zapis na wydarzenie w punkcie akredytacji podlega wymianie na opaskę.
 9. Na terenie BDFu może przebywać jedynie osoba posiadająca opaskę do tego uprawniającą.
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić opaskę na nadgarstku. Celowe zdjęcie, zdarcie lub inne uszkodzenie opaski może skutkować nie wpuszczeniem na teren BDFu lub usunięciem z niego.
 11. Osobom nieposiadającym opaski służby porządkowe/wolontariusze wskażą najkrótszą drogę do wyjścia. Organizator lub osoby działające w jego imieniu (w tym pracownicy ochrony/wolontariusze) mają prawo do legitymowania posiadaczy opasek w razie podejrzenia o bezprawne z niej korzystanie lub naruszanie niniejszego Regulaminu. Zakazane jest przekazywanie własnej opaski innym osobom celem korzystania z niej. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego korzystania z opaski, Organizator ma prawo do odebrania opaski  i zabronienia osobie, która z niego korzystała, a także Uczestnikowi, który go przekazał nieuprawnionej osobie, dalszego udziału w BDFu. W przypadku Uczestnika, nie ma on prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Na terenie BDFu uczestnik może zostać wezwany do okazania zawartości bagażu przez Organizatora i podległe mu służby.
 13. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom ze względu na nie masowy charakter wydarzenia.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Uczestnika  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.
 15. Pomoc medyczna
  • Na terenie BDFu znajduje się punkt doraźnej pomocy medycznej
  • Świadczenia zdrowotne udzielane na terenie BDFu mają charakter pomocy doraźnej. Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej udzielane są w miejscu wypadku lub w punktach medycznych wyznaczonych przez organizatorów;
  • Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu;
  • Poszkodowani/chorzy przyjmowani do punktu pomocy doraźnej będą legitymowani na podstawie dowodu tożsamości i/ lub paszportu, i/ lub legitymacji szkolnej;
  • Punkty medyczne nie prowadzą depozytów oraz nie biorą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe uczestników
  • Jeżeli przy badaniu poszkodowanego zostanie powzięte uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa, osoba świadcząca pomoc medyczną zawiadamia organizatora, a organizator powiadamia o danym przypadku Policję;
  • W uzasadnionych przypadkach poszkodowany uczestnik zostanie przetransportowany do Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 16. Osoby małoletnie bez opieki osoby dorosłej zobowiązane są przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w BDFie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu. Wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej www.brzeskiednifantastyki.pl
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 18. Zabronione jest wnoszenie na teren BDFu:
  • broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  • amunicji do wyżej wymienionych;
  • broni białej z wyjątkiem: noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej mających stępione krawędzie pod warunkiem, że są przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
  • Alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych
 19. Podczas trwania BDFu zabronione jest kierowanie broni, replik broni, czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika BDFu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 20. Uczestnicy PBDFu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie znajdującym się pomiędzy lokacjami BDFu.
 21. Na terenie przed Amfietatrem spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach strefy gastronomicznej. Na terenie Amfiteatru Miejskiego, Zamku Piastów Śląskich oraz Filii nr 9 MBP obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
 22. Na terenie BDFu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi miejscami palenia.
 23. Na terenie BDFu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 21.
 24. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu BDFu.
 25. Każdy uczestnik BDFu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji Organizatorów można zgłaszać Koordynatorom Festiwalu – ich decyzja jest ostateczna. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami BDFu organem rozstrzygającym jest Główny Organizator, a jego decyzja jest ostateczna.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników BDFu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 27. Osoby prowadzące punkty programu (zwane dalej Prelegentami) zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie niepogorszonym. W przypadku rażących uszkodzeń sali stwierdzonych podczas jej wydawania, Prelegenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Organizatorów.
 28. Osoby korzystające ze zniżki w strefie wystawców za przeprowadzane punkty programu w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań zobowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości otrzymanej zniżki.
 29. Osoby biorące udział w przygotowaniu i obsłudze BDFu nie mogą brać udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych  podczas BDFu. W konkursach i turniejach organizowanych w podczas PBDFu przez podmioty i organizacje inne niż Organizator dodatkowo nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy tych podmiotów i organizacji.
 30. Na terenie BDFu zabrania się powielania jakichkolwiek produktów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym Prelegentów) podczas trwania BDFu.
 32. Na terenie BDFu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu, zostaną usunięte z terenu BDFu bez prawa do zwrotu ewentualnych roszczeń.
 33. Każdy uczestnik obecny na terenie BDFu wyraża zgodę na nieodpłatne robienie zdjęć i nagrywanie filmów z jego udziałem przez podmiot uprawniony przez Organizatora, nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku oraz jego nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w celach promowania Brzeskich Dni Fantastyki.
 34. Każdy uczestnik PBDFu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z BDFu, odebraniem opaski i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 35. Osoby posiadające ważne orzeczenie powiatowego zespołu orzekaniu o niepełnosprawności w umiarkowanym lub znacznym stopniu (w przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez inny organ stosuje się orzeczenia równoważne, w wypadku osób do 16 roku życia obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku obcokrajowców uznawana jest karta parkingowa osoby niepełnosprawnej) mają prawo do wejścia na teren Festiwalu z opiekunem.
 36. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren BDFu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 37. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem Festiwalu, zostaną z terenu BDFu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 38. Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, rozrywkowej, informacyjno-promocyjnej (dotyczy również reklam na pojazdach), itp. na terenie BDFu, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Organizatora, w wyznaczonych przez niego stoiskach i godzinach oraz na warunkach określonych w odrębnej umowie oraz w Regulaminie Wystawców.
 39. W przypadku niestosowania się do powyższych ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć osobę naruszającą Regulamin bez zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa, a także nałożyć  karę umowną w wysokości dziesięciokrotności stawki przewidzianej w cenniku wystawców, za stoisko minimalnej wielkości, jednak nie więcej niż 2.000,00 złotych.
 40. Na terenie BDFu funkcjonują wydzielone strefy posiadające własny regulamin. Regulamin stref reguluje ich funkcjonowanie w zakresie nieujętym w niniejszym regulaminie. W wypadku sytuacji spornych, regulamin strefy jest nadrzędny względem regulaminu ogólnego.
 41. Program BDFu opublikowany na stronie internetowej BDFu jest  programem orientacyjnym przygotowanym przez Organizatora zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu BDFu w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zmiana programu BDFu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora i/lub/jego członków.
 42. Organizator informuje, że ze względu na dużą liczbę uczestników może nie być możliwe uczestniczenie w niektórych punktach programu, jeżeli wszystkie wolne miejsca na sali prelekcyjnej zostaną zajęte. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora i/lub/jego członków.
 43. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg BDFu tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego.
 44. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania potencjalnych uczestników i Prelegentów.
 46. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminem.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Brzeskich Dni Fantastyki 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia  z siedzibą w Brzegu (49-304) przy ulicy Chocimskiej 8/2, zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Brzegu pod numerem ewidencyjnym 7. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji BDFu, rejestracji prelegentów i uczestników, a także kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer zamówienia, adres e-mail, w przypadku wystawców będących osobami fizycznymi również numer PESEL oraz adres korespondencyjny, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikacyjne (NIP, numer konta) dla celów rozliczenia zawartych zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z przepisów prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony.
 5. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator  nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 9. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wspolpraca@brzeskiednifantastyki.pl

Regulamin konkursów i turniejów na Brzeskich Dniach Fantastyki 2019

1. ORGANIZACJA KONKURSU

a) Organizatorem Brzeskich Dni Fantastyki 2019 (dalej: „BDF”) w Brzegu, który odbędzie się  w dniach 19-24.08.2019 r., jest Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia, z siedzibą przy ul. Chocimskiej 8/2, 49-304 Brzeg (dalej: „Organizator Festiwalu”). Organizatora Festiwalu reprezentują w szczególności Koordynatorzy i Wolontariusze (organizatorzy, helperzy/wolontariusze, współpraca) wykonujący swe zadania i obowiązki w ramach Festiwalu.

b) Konkursy i turnieje (dalej: „Konkurs”) to punkty programu Brzeskich Dni Fantastyki 2019, podczas których Uczestnicy mogą wygrać cenne nagrody rzeczowe

c) Prelegent to osoba lub grupa osób przygotowujących i prowadzących Konkurs (dalej: „Prowadzący”).

e) Konkursy są przeprowadzane tylko i wyłącznie na terenie i podczas trwania Brzeskich Dni Fantastyki 2019.

2. ZASADY KONKURSÓW I WSPÓŁPRACY Z PROWADZĄCYM

a) W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy Festiwalu, z wyjątkiem osób wykluczonych przez Organizatora Festiwalu.

b) Z udziału w Konkursie wykluczeni są Wolontariusze podczas pełnienia dyżuru oraz inne osoby działające na rzecz Festiwalu, oraz Prowadzący tego samego Konkursu i inne osoby działające w związku z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

c) W Konkursie uczestnicy mogą brać udział indywidualnie lub dobierając się w grupy, zgodnie z wcześniej ustaloną przez Prowadzącego formą Konkursu.

d) Tematyka oraz sposób przeprowadzenia Konkursu nie może ranić ani obrażać nikogo ze względu na: orientację seksualną, płeć, przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub bezwyznaniowość.

e) Konkurs nie może propagować ustroju totalitarnego i nawoływać do nienawiści.

f) Tematyka Konkursu nie może zawierać treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, chyba że Prowadzący zastrzegł taką informację wcześniej w opisie Konkursu zawartym w programie i Organizator Festiwalu zgodził się na taką treść w programie.

g) Konkurs nie może przekroczyć wcześniej określonego czasu, a w razie takiej konieczności trzeba niezwłocznie poinformować o tym Organizatora Festiwalu.

h) Prowadzący zobowiązuje się do zachowania trzeźwości podczas prowadzenia Konkursu.

i) Prowadzący zobowiązuje się do potwierdzenia osobiście gotowości przeprowadzenia Konkursu u Organizatora Festiwalu najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem Konkursu.

j) W przypadku gdy Prowadzący nie potwierdzi gotowości do przeprowadzenia Konkursu, Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do próby uzyskania takiego potwierdzenia drogą bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Prowadzącym.

k) W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia gotowości Prowadzącego do przeprowadzenia Konkursu w czasie do jednej godziny przed planowanym czasem startu Konkursu, Organizator Festiwalu ma prawo odwołać ten Konkurs i w jego miejsce wstawić inny punkt programu, uznając że Prowadzący zrezygnował z przeprowadzenia Konkursu i z przysługującej z tego tytułu zniżki dla Prowadzących.

l) Prowadzący zobowiązuje się do przesłania skryptu Konkursu najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu (03.08.2019) drogą mailową do Organizatora Strefy Turniejowej.

m) We wszystkich spornych sytuacjach oraz rzeczach nie zawartych w regulaminie Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.

3. NAGRODY

a) Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe odbierane przez Prowadzącego osobiście najpóźniej godzinę przed planowanym startem Konkursu w Biurze Festiwalowym, jeżeli konkurs odbywa się poza Strefą Turniejową, Prowadzący odbiera nagrody od Organizatora odpowiedniej Strefy.

b) Prowadzący po odbiór nagród zgłasza się z dokumentem urzędowo potwierdzającym tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka.

c) Prowadzący, popisując odebranie nagród, potwierdza zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

e) Liczbę nagród dla każdego Konkursu określa Organizator Festiwalu, a Prowadzący rozdziela przyznaną ich liczbę pomiędzy zwycięzców Konkursu (zgodnie z wytycznymi Organizatora Festiwalu odnośnie do premiowanych zwycięskich miejsc). Jeżeli jest tylko jedno miejsce, wtedy cała pula nagród trafia do zwycięzcy.

f) Prowadzący jest zobligowany do wypełnienia oraz zdania formularza konkursowego w Biurze Festiwalowym.

g) W konkursach indywidualnych premiowane są pierwsze trzy miejsca. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany tych dyspozycji indywidualnie dla każdego Konkursu.

h) Prowadzący jest zobligowany do przekazania wszystkich niewykorzystanych nagród z powrotem do Biura Festiwalowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Nieodpowiednie zachowanie Prowadzącego może być podstawą do przerwania Konkursu przez Organizatora Festiwalu lub innego Wolontariusza. W skrajnych przypadkach może być przyczyną wyproszenia Prowadzącego z terenu Festiwalu.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH BRZESKICH DNI FANTASTYKI

1.     Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych Brzeskich Dni Fantastyki podczas trwania BDFu (Brzeskich Dni Fantastyki) w Games Roomie, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

2.     Zapisu do Wypożyczalni dokonuje wolontariusz BDFu przy pierwszym wypożyczeniu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podaniem pełnych danych osobowych.

3.     Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które:

1.     dokonają rejestracji w Wypożyczalni;

2.     zapoznają się z Regulaminem Wypożyczalni;

3.     podpiszą zobowiązanie o przestrzeganiu wszystkich przepisów.

4.     Klient może wypożyczyć dowolną ilość gier.

5.     Maksymalny okres wypożyczenia gry wynosi 8 godzin.

6.     Klient przy wypożyczeniu zobowiązany jest sprawdzić stan wypożyczanej gry. Jeżeli stan gry budzi wątpliwości, powinien zgłosić ten fakt pracownikowi Wypożyczalni. W innym przypadku pracownik Wypożyczalni zakłada, że gra jest w stanie kompletnym i nie brakuje żadnego elementu opisanego w instrukcji gry lub na stronie producenta w przypadku braku informacji w załączonej do gry instrukcji.

7.     Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie jej uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów gry, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia.

8.     Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnego używania.

9.     Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

10. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem.

11. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku elementów gry Wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Wypożyczalni, do:

1.     pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry lub

2.     pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki) jeżeli zakup brakujących elementów jest możliwy lub

3.     kupienia takiej samej, nowej gry i przekazania jej Wypożyczalni lub

4.     odkupienia nowej kopii uszkodzonego egzemplarza gry. Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni.

12. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry lub ograniczyć liczbę gier wypożyczanych w tym samym czasie jednemu Wypożyczającemu jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś gry lub jeżeli klient nie uregulował jakichkolwiek opłat.

13. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

14. Zabrania wynoszenia się gier należących do Wypożyczalni z Games Roomu oraz budynku Zamku Piastów Śląskich. Każdorazowa próba złamania tego punktu może poskutkować natychmiastowym zgłoszeniem tego incydentu do odpowiednich organów ścigania.

15. Jeżeli na żądanie Wypożyczalni wypożyczone mienie nie zostanie zwrócone lub gdy nie nastąpi zapłata służących Wypożyczalni wierzytelności, Wypożyczalni przysługuje prawo dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.

16. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, wynikające z obowiązku dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub ze zmian w działalności firmy, obowiązują od dnia ich opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Wypożyczalni.

17. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest Cennik Wypożyczalni.

18. Dane osobowe Klientów przekazywane Wypożyczalni w momencie rejestracji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000. Dziennik Ustaw · 2018; poz. 1000.). Dane osobowe Klienta wykorzystywane są jedynie w celu realizacji usług wypożyczania gier i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani osobom. Wypożyczający ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania i aktualizowania. Wypożyczający ma prawo w dowolnym momencie żądać usunięcia z bazy jego danych, co jest równoznaczne z wypisaniem z wypożyczalni.

19. Regulamin ustala zasady korzystania z Wypożyczalni Gier Planszowych Brzeskich Dni Fantastyki, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia w Brzegu (49-304) przy ul. Chocimskiej 8/2, zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy oraz w celu jej należytego wykonania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji Brzeskich Dni Fantastyki, transakcji dystrybucji akredytacji, rejestracji prelegentów i uczestników, a także kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, w przypadku wystawców będących osobami fizycznymi również numer PESEL oraz adres korespondencyjny, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także dane identyfikacyjne (NIP, numer konta) dla celów rozliczenia zawartych zobowiązań i realizacji obowiązków prawnych i podatkowych wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności obowiązujących podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, w szczególności przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Oznacza to również, że dane osobowe mogą być przechowywane po zrealizowaniu umowy przez okres wymagany w odrębnych przepisach, np. do celów podatkowych lub księgowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności internetowe, oraz usługami ochrony.
 6. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator  nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.
 10. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wspolpraca@brzeskiednifantastyki.pl

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Fantastyczne Światy”

 • 1

Ustala się regulamin konkursu plastycznego „Fantastyczne Światy”, zwanego dalej Konkursem, dla wydarzenia jakim są Brzeskie Dni Fantastyki 2019. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do jego przestrzegania.

 • 2

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia, ul. Chocimska 8/2, 49-304 Brzeg oraz firma TYMOS.

 • 3

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia.

 • 4

Tematem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej z bibuły w tematyce szeroko pojętej fantastyki. Praca konkursowa musi być wykonana z bibuły pochodzącej od sponsora konkursu – firmy TYMOS.

 • 5

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej formie oraz technice – malarskiej, rysunkowej, kolażowej, 3D i innej. Format prac nie może przekraczać wymiaru A2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć tylko jedna pracę.

 • 6

Aby dziecko mogło wziąć udział w konkursie, jego opiekun prawny powinien:

-odebrać w dniach 19-23.08.2019 r. materiały z bibuły do tworzenia pracy w Księgarnii SOWA w Brzegu

LUB

-zgłosić dziecko do konkursu w dniu 24.08 podczas trwających warsztatów z bibuły na terenie Amfiteatru Miejskiego.

 • 7

Prace konkursowe należy składać stoisku warsztatowym firmy TYMOS w dniu 24 sierpnia br. Przy Amfiteatrze Miejskim w Brzegu podczas trwających tam Brzeskich Dni Fantastyki. Każda praca musi być opatrzona tytułem oraz imieniem i nazwiskiem autora. Dostarczone prace muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem, ale nie mogą być oprawione (w ramę lub antyramę).

Aby poprawnie zgłosić pracę należy uprzednio wypełnić kartę zgłoszeniową

 • 8

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 sierpnia br. Podczas Brzeskich Dni Fantastyki.

 • 9

Z otrzymanych zgłoszeń zostaną wyłonione i nagrodzone trzy zwycięskie prace. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem zgodności z tematem, oryginalności artystycznej oraz atrakcyjności wizualnej.

 • 10

Dla trójki zwycięzców przewidziano następujące nagrody:

I miejsce – bilet ulgowy oraz bilet normalny do Energylandii

II miejsce – bilet rodzinny do wrocławskiego Aquaparku

III miejsce – bilet całodobowy do parku trampolin GoJump

 • 11

Przekazane prace przechodzą na własność organizatora. Nie zwracamy prac laureatom konkursu (nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje do wystawy).Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach bez uiszczania honorariów. Przeniesienie praw opisanych w niniejszym paragrafie następuje nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, natomiast uczestnik zachowuje pełnię pozostałych praw do utworu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

 • 12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz wydźwięk pracy konkursowych, przy czym zastrzega sobie prawo do ewentualnego odrzucenia prac niezgodnych z kulturą i dobrymi obyczajami.

 • 13

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, a sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 • 14

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 • 15

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest: Stowarzyszenie Fantastyka Qultura Historia, ul. Chocimska 8/2, 49-304 Brzeg. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w §6 jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by wziąć udział w konkursie.

 • 16

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

 • 17

Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres trwania konkursu i pokonkursowej ekspozycji prac konkursowych, nie dłużej niż 5 lat licząc od dnia zakończenia konkursu.

 • 18

Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez biorących udział w konkursie zgody przed jej cofnięciem. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Comments are closed.